Domů / Obchodní podmínky
Kategorie
Výrobci
Podmínky doprovodů

Pro realizaci doprovodů za šumavskou divočinou je nutné získat výjimku ze základních ochranných předpisů, která přesně stanovuje podmínky vstupu, včetně termínů, průběhu tras a počtu osob ve skupině.

Z těchto důvodů je kapacita doprovodů omezená, konají se za každého počasí a jsou fyzicky značně náročné.

Odběr novinek

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Správy Národního parku Šumava

se sídlem: 1. máje 260/19, 385 01 Vimperk

identifikační číslo: CZ00583171

pro prodej zboží prostřednictvím e-shopu umístěného na internetové adrese:

https://vychazky.npsumava.cz

 

 1. Úvodní ustanovení
 2. Uživatelský účet
 3. Uzavření kupní smlouvy
 4. Cena zboží a platební podmínky
 5. Odstoupení od kupní smlouvy
 6. Přeprava a dodání zboží
 7. Práva z vadného plnění
 8. Další práva a povinnosti smluvních stran
 9. Ochrana osobních údajů a zasílání obchodních sdělení
 10. Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies
 11. Závěrečná ustanovení

 

 

1. Úvodní ustanovení

 

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) příspěvkové organizace Ministerstva životního prostředí Správa Národního parku Šumava, se sídlem: 1. máje 260/19, 385 01 Vimperk, identifikační číslo: 00583171 (dále jen „prodávající“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího.  Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese http:// vychazky.npsumava.cz, a to prostřednictvím webového rozhraní (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2. Předmětem kupní smlouvy jsou vstupenky na vycházky pořádané Správou Národního parku Šumava v rámci projektu „Průvodci divočinou“ (dále také jako „zboží“)

1.3. Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové stránky prodávajícího umístěné na adrese http://vychazky.npsumava.cz (dále jen „webová stránka“) a další související právní vztahy. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti.

1.4. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanovením obchodních podmínek.

1.5. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce.

1.6. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

^ Nahoru

2. Uživatelský účet

2.1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání vstupenek (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání vstupenek též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

2.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání vstupenky je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat.  Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání vstupenek jsou prodávajícím považovány za správné.

2.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího.

2.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 24 měsíců nevyužívá, nebo v případě, kdy kupující poruší své povinnosti vyplývající z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

2.6.  Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu počítačového vybavení prodávajícího, popř. takovéhoto  vybavení třetích osob.

^ Nahoru

3. Uzavření kupní smlouvy

3.1. Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam  termínů jednotlivých vycházek, na které je možné zakoupit vstupenky, nabízených prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen u jednotlivého nabízeného zboží. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny včetně DPH, a všech souvisejících poplatků. Nabídka prodeje zboží a ceny za toto zboží zůstávají v platnosti po dobu, po kterou budou zobrazeny ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu s kupujícím za individuálně sjednaných podmínek. Veškeré nabídky prodeje zboží umístěné ve webovém rozhraní obchodu jsou nezávazné a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.

3.2.  Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

3.2.1.        objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

3.2.2.        způsobu úhrady kupní ceny zboží

3.3.  Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko Odeslat objednávku. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní nebo v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

3.4.  Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (např. písemně nebo telefonicky).

3.5.  Smluvní vztah mezi oběma stranami vzniká doručením přijetí objednávky (akceptace), které je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

3.6.  Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které v minulosti podstatným způsobem porušily své povinnosti vůči prodávajícímu.

3.7.  Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy.  Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

^ Nahoru

4. Cena zboží a platební podmínky

4.1. Cenu zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu těmito způsoby:

bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 80004-2234281/0710, vedený u ČNB České Budějovice (dále jen „účet prodávajícího“). Variabilní symbol je číslo objednávky.

4.2. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

4.3. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.5.), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před uskutečněním vycházky.

4.4. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

4.5    . Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem DPH. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

^ Nahoru

5. Odstoupení od kupní smlouvy

5.1. Zrušení objednávky kupujícím

5.1.1.V případě zrušení objednávky kupujícím vrátí prodávající, na základě žádosti kupujícího, peněžní prostředky přijaté od kupujícího do třiceti (30) dnů od zrušení objednávky kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Výše vrácené částky se odvíjí od data odstoupení od smlouvy vzhledem k termínu plnění.

5.1.2. Na zakoupené vstupenky se vztahují tyto storno podmínky:

- zrušení objednávky více než třicet (30) dnů (včetně) před konáním vycházky, má kupující nárok na vrácení veškerého plnění, které bylo prodávajícímu dle kupní smlouvy zaplaceno , po tomto termínu bude účtován storno poplatek 100% z celkové ceny objednávky
5.1.3. Zaplacenou vycházku lze postoupit náhradníkovi.

5.1.4. Žádost o vrácení poplatku v rámci storno podmínek je nutné doručit e-mailem na adresu isstozec@npsumava.cz, platí den doručení.

5.2. Zrušení vycházky prodávajícím

5.2.1. Pořadatel si vyhrazuje právo vycházku zrušit za extrémních povětrnostních podmínek (živelná pohroma, apod.), kdy by mohlo dojít k ohrožení zdraví nebo života osob, nebo v případě nebezpečí ohrožení předmětu ochrany přírody v dotčeném území (např. zahnízdění sokola).

 

5.2.2. Pořadatel si vyhrazuje právo zrušit vycházku z důvodu přihlášení pouze jedné osoby na vycházku (pro bezpečný pohyb v terénu je zapotřebí minimální skupina tří osob tj. 2 přihlášené osoby + průvodce).

^ Nahoru

6. Dodání zboží

6.1.  Kupující obdrží potvrzení objednávky do zadané e-mailové pošty bezprostředně po objednání vycházky a provede zaplacení vycházky do dvou dnů od obdržení objednávky. Prodávající má právo zrušit vycházku v případě nezaplacení vycházky na účet prodávajícího.

6.2. Vytištěnou objednávku použije kupující jako doklad své účasti na vycházce u průvodce při zahájení vycházky.

^ Nahoru

7. Práva z vadného plnění

7.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží úplným zaplacením kupní ceny za dodané zboží.

7.2. Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněné zasahovat nebo neoprávněně užívat programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu.

7.3. Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které mohou mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat pouze v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.

7.4. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 53a odst. 1 občanského zákoníku.

7.5. Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejím určením.

^ Nahoru

8. Další práva a povinnosti smluvních stran

8.1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění.

8.2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

8.3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy, pro účely vedení uživatelského účtu a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu.

8.4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

8.5. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele.  Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

8.6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

8.7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

8.8. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 9.5.) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem,  zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

a) požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení;

b) požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost kupujícího podle předchozí věty shledána jako oprávněná, prodávající nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li prodávající nebo zpracovatel žádosti kupujícího, má kupující právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění kupujícího obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.

8.9. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

^ Nahoru

9. Ochrana osobních údajů a zasílání obchodních sdělení

9.1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo osobou prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

^ Nahoru

10. Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

10.1. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Kupujícímu je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu.

^ Nahoru

11. Závěrečná ustanovení

11.1. Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak smluvní strany sjednávají, že vztah mezi nimi se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

11.2. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě Zřizovací listiny příspěvkové organizace Správa NP Šumava a činnost prodávajícího nepodléhá jinému povolování.

11.3. Je-li některé ustanovení v těchto obchodních podmínkách neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým může stát, namísto neplatných ustanovení nastoupí takové, které se tomu neplatnému svým smyslem a obsahem nejvíce blíží.  Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení obchodních podmínek. Změny a doplňky kupní smlouvy nebo obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

11.4. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

11.5. Kontaktní údaje prodávajícího:

a) adresa pro doručování            1. máje 260/19, 385 01 Vimperk

b) adresa elektronické pošty      isstozec@npsumava.cz,

c) telefon                                  +420 388 335 014, +420 731 530 466

 

Ve Vimperku, dne 10. 5. 2018